Side Globe

Side Navigator

Side Navigator

Side Email

Side Bottom

                                

Luật Quốc Tế Nhân Quyền 

 [Tiếng Anh]

LS Nguyễn Hữu Thống
Phiên dịch và diễn giảng

Mục Lục 


Lấy toàn bài: [Microsoft Word 277Kb] [Zipped MS DOC 45Kb]
Lời giới thiệu: [Microsoft Word 29Kb] [Zipped MS DOC 6Kb]
Lời nói đầu: [Microsoft Word 32Kb] [Zipped MS DOC 7Kb]
Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, phần mở đầu:[Microsoft Word 52Kb] [Zipped MS DOC 10Kb]
Công Ước Quốc Tế về những Quyền Dân Sự, và Chính Trị: [Microsoft Word 84Kb] [Zipped MS DOC 14Kb]
Công Ước Quốc Tế về những Quyền Kinh Tế, Xã Hội, và Văn Hóa: [Microsoft Word 54Kb] [Zipped MS DOC 10Kb]
Phần Diễn Giải: [Microsoft Word 31Kb] [Zipped MS DOC 6Kb]
Nhân Quyền Bậc 1: [Microsoft Word 37Kb] [Zipped MS DOC 8Kb]
Nhân Quyền Bậc 2: [Microsoft Word 24Kb] [Zipped MS DOC 5Kb]
Quyền An Cư: [Microsoft Word 34Kb] [Zipped MS DOC 8Kb]
Quyền Lạc Nghiệp: [Microsoft Word 40Kb] [Zipped MS DOC 9Kb]
Nhân Quyền Bậc 3: [Microsoft Word 37Kb] [Zipped MS DOC 8Kb]
Phụ Đính 1: các điều khoản nhân quyền trong Hiến Chương Liên Hiệp Quốc: [Microsoft Word 26Kb] [Zipped MS DOC 5Kb]

 


Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam

[Trang nhà] [Về MLNQ] [Luật Nhân Quyềnn] [Tài liệu] [Tin nhân quyền] [Diễn đàn] [Tham gia] [Tải xuống] [Liên kết]