QUYẾT NGHỊ

CỦA ĐẠI HỘI KỲ VII MẠNG LƯỚI NHÂN QUYỀN VIỆT NAM

 

 

 

Mạng Lưới Nhân Quyền Việt nam

Vietnam Human Rights Network
12522 Brookhurst St., Suite 23

Garden Grove, CA 92840, U.S.A.
Tel.: (714) 636-8895 – E-mail: vnhrnet@vietnamhumanrights.net

www.vnhrnet.org

 

 

 

 

Đại hội kỳ VII do Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam (MLNQ) tổ chức tại Little Saigon, California, trong ba ngày 2, 3, và 4 tháng 9 năm 2005, với mục đích:

-          Duyệt xét t́nh h́nh nhân quyền tại Việt Nam, đặc biệt là những vi phạm gần đây về tự do tôn giáo;

-          Đẩy mạnh công tác yểm trợ quốc nội, chú trọng vào việc yểm trợ các nhà đấu tranh cho nhân quyền và vận động đồng bào trong cuộc đấu tranh đ̣i lại nhân quyền;

-          Duyệt xét sách lược vận động và phối hợp các hoạt động nhân quyền và dân chủ cho Việt Nam.

 

Sau ba ngày thảo luận, toàn thể Đại Hội:

 

NHẬN ĐỊNH:

 

  1. Trong thời gian gần đây, mặc dù có sự phản đối mạnh mẽ của đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước, của các quốc gia dân chủ và nhiều tổ chức phi chính phủ trên thế giới, nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam (CSVN) vẫn tiếp tục gia tăng những hành động đàn áp nhân quyền trầm trọng. Đặc biệt là việc đàn áp dă man Giáo Hội Tin Lành Mennonite và Phật Giáo Ḥa Hảo.

  2. Các nhà đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ trong nước cần được yểm trợ tích cực trong nỗ lực đấu tranh đ̣i nhân quyền và dân chủ cho đồng bào. Việc vận động đồng bào trong nước và kết hợp với nỗ lực của đồng bào hải ngoại trong trận tuyến nhân quyền và dân chủ cần được khai triển trên quy mô rộng răi và hữu hiệu hơn.

  3. Để chống lại những đàn áp nhân quyền của CSVN, việc hỗ trợ của Liên Hiệp Quốc, chính phủ các quốc gia dân chủ và các tổ chức phi chính phủ trên thế giới cần được duy tŕ và gia tăng tối đa.

 

QUYẾT NGHỊ:

 

  1. Tăng cường tố giác những đàn áp nhân quyền của CSVN, đặc biệt là quyền tự do tôn giáo và thông tin. Đ̣i hỏi nhà cầm quyền CSVN trả tự do tức thời và vô điều kiện cho tất cả các tù nhân lương tâm.

  2. Tích cực yểm trợ các nhà đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam. Đẩy mạnh việc thông tin về quốc nội để đồng bào hiểu rơ và đ̣i lại các quyền tự do như đă được minh định trong Bộ Luật Quốc Tế Nhân Quyền mà nhà cầm quyền CSVN đă chuẩn nhận. Phối hợp nỗ lực của đồng bào trong và ngoài nước để cuộc đấu tranh cho nhân quyền tại quốc nội sớm đạt được hiệu quả tối đa.

  3. Gia tăng việc vận động cộng đồng quốc tế làm áp lực đối với nhà cầm quyền CSVN để buộc họ phải tôn trọng nhân quyền, nhất là quyền tự do tôn giáo và quyền tự do thông tin.

 

 

Làm tại Little Saigon, California, ngày 4 tháng 9 năm 2005

 

Thay mặt Đại Hội Thế Giới kỳ VII Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam

 

 

Lê Minh Nguyên

Trưởng Ban Phối Hợp

Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam

 

 

Trở lại trang chính


Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam

[Trang nhà] [Về MLNQ] [Luật Nhân Quyềnn] [Tài liệu] [Tin nhân quyền] [Diễn đàn] [Tham gia] [Tải xuống] [Liên kết]